pre_information_form seed-test-report-search DS
VC LI Chart

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
बीउ बाली खेत निरीक्षण पूर्व बीउ व्यवसायीहरुले भर्नुपर्ने अनिवार्य विवरण 2080-10-20 Continuous
सरकारी/निजि फर्म तथा कम्पनी/कृषक समुह/सहकारी/बीउ व्यवसायीहरुको लागी सुचना तथा जानकारी 2080-10-05 Continuous
लिलाम सम्वन्धी बोलपत्र खरिद सम्बन्धी चौथो पटक पुनः प्रकाशित सूचना 2080-09-14 Closed !!!

प्रकाशनहरु

बीउ बिजन ऐन, 2045 (दोश्रो संशोधन, २०७९)
वीउ उत्पादन प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका - 2075
बीउ बिजन व्यवसायी दर्ता एवम् अनुगमन निर्देशिका, २०७३
दर्ता भएका धान/चामल मिलहरुको विवरण (आव ०६६।६७ देखि ०७५।७६)
नेपालमा रहेको धान र अन्य अन्न मिलहरुको जिल्लागत तथ्याङ्क
नेपालमा रहेका धान-चामल मिलहरुको विवरण
बार्षिक पु्स्तिका एवं प्रगति प्रतिवेदन आ व २०७९/८०
वार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१ (शंघिय शसंत अनुदान अन्तर्गत)
वार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१ (साधारण तर्फ)
बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण तथा बीउ प्रमाणीकरण प्रक्रिया र नेपालमा हालसम्म उन्मोचित तथा पञ्जिकृत बिभिन्न बालीका जातहरु
2079.05.30 सम्म पञ्जिकृत तथा सुचिकृत बालीका जातहरु
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० माघ देखी चैत्र सम्म
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० आश्विन देखी २०८० पौषसम्म
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० श्रावण देखी आश्विन सम्म

शाखाहरु

प्राविधिक शाखा

  • परिक्षणका लागि प्राप्त वीउ विजनको रजिष्टर गरि रेकर्ड राख्ने
  • वीउको खडाबाली निरिक्षणको लगत राख्ने
  • वीउ प्रमाणिकरण कार्यका लागि नमुना संकलन भण्डारण एव प्रशोधन कक्ष निरिक्षण गर्ने
     

आर्थिक प्रसाशन शाखा

  • कार्यालयको विनियोजन राजश्व तथा धरौटीको लेखा राख्ने
  • मासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने
  • कार्यालयका कर्मचारीहरुको दैनिक प्रसाशिनक व्यवस्थापन गर्ने
  • कार्यालयको जिन्सी सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने